Εσωτερικός Κανονισμός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το από τις 4/11/2019 καταστατικό ιδρύθηκε Φορέας με την επωνυμία: ‘‘Δίκτυο Επιχειρηματιών Ελλάδος – ΔΙΚΕΠΕ’’

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, καθορίζει τους σκοπούς, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, όπου αυτές δεν προβλέπονται από τον νόμο, τη διάρθρωση του Φορέα, τις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης προγραμμάτων και έργων, τις υποδομές και τους πόρους του Φορέα, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και τις συνεργασίες με τρίτους φορείς.

ΣΚΟΠΟΣ του ΔΙΚΕΠΕ

Οι βασικοί άξονες δράσεις του Φορέα είναι οι κάτωθι:

Α)Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα:

α) Επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, β) επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των μελών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, γ) διεύρυνσης των γνώσεων των μελών σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος και δ) οργάνωσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ιδιοκτητών, των στελεχών επιχειρήσεων που είτε απασχολούνται ή υπηρετούν ήδη σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο μέλλον σ’ αυτές.

Β)Δράσεις υποστήριξης για την Οικονομική, Κοινωνική και Πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας :

α) Εκπόνηση κλαδικών μελετών, ερευνών αγοράς και επιχειρηματικών σχεδίων, β) μελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής της, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων, γενικά του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα γ) προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης μέσα στα πλαίσια μιας οικονομίας και κοινωνίας και δ) στήριξη της προσπάθειας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Οι ως άνω δράσεις θα πραγματοποιούνται μέσα από: α)Την ίδρυση οργάνωση και διατήρηση γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στελεχωμένων με το κατάλληλο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, β) την διοργάνωση ή συμμετοχή στη διοργάνωση ή αντιπροσώπευση κλαδικών εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων , τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα μέλη του κλπ., γ) την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στη γενικότερη παραγωγή της επιχειρηματικότητας, στην οργάνωση της πληροφόρησης των επιχειρήσεων, την εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων του Φορέα και δ) τον σχεδιασμό, διοργάνωση, ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και έρευνες, μελέτες και εκδόσεις, συναφείς προς τους σκοπούς της.

Γ) Σύναψη συμφωνιών και συνεργασία με φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:

α) Συνεργασία με τα όργανα της ελληνικής πολιτείας με την ελληνική κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών για την προαγωγή ,ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας.
β) Συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
γ) Συνεργασία με διάφορες παραγωγικές τάξεις και επαγγελματικές οργανώσεις και φορείς για την πραγμάτωση των σκοπών του Φορέα.
δ) Συμμετοχή του Φορέα σε διεθνείς οργανώσεις , όργανα , επιτροπές και συνέδρια.
ε) Συμμετοχή του Φορέα ως δικαιούχος φορέας σε προσκλήσεις που δημοσιεύονται από τις αρχές διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων της Ελληνικής Επικράτειας (είτε ως φορέας λειτουργίας είτε ως συμπράττων).
στ) Συνεργασία με τα γραφεία Ελλήνων ΟΕΥ.
ζ) Απαγορεύεται στον Φορέα να συμμετέχει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες η να ιδρύει εταιρίες με το ΑΦΜ του.
η) Ο Φορέας βοηθά και προτρέπει τα μέλη του με διενέργεια ειδικών σεμιναρίων και άλλων δράσεων για την ίδρυση εταιριών μεταξύ των μελών του η συμμέτοχή αυτών σε εταιρίες.

Δ) Δράσεις α) καλλιέργειας σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Φορέα αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών, των κρατικών Αρχών και φορέων, β) μελέτης, προστασίας και προαγωγής των ηθικών οικονομικών και επαγγελματικών αξιών των μελών του, γ) καλλιέργειας ,ανάπτυξης και διάδοσης του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιούνται μέσα από:

α) Την οργάνωση γραφείων και λεσχών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών. β) Την οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων επιμορφωτικού περιεχομένου. γ) Την οργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών κέντρων. δ) Την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. ε) Την έκδοση Ενημερωτικών εντύπων και περιοδικών. στ) Τη δημιουργία ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μέσο επικοινωνίας μπορεί να προαχθεί η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μελών. ζ) Την δημιουργία μιας πλήρως ενημερωμένης βιβλιοθήκης.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα όργανα διοίκησης του …………………….είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Η Γενική Συνέλευση

δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες των μελών της σύμφωνα πάντοτε με το καταστατικό και τον παρόντα κανονισμό. Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα πριν από την κάθε μηνιαία συνάντηση

2. Όλα τα μέλη του Φορέα ειδοποιούνται για την ώρα και ημέρα των συνεδριάσεων τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

3. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , αυτό καλείται μεν κανονικά , αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

4. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

5. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

6. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων γνωστοποιούνται σε όλα τα μέλη ( απόντα και παρόντα κατά τις συνεδριάσεις).

7. Τα τακτικά θέματα ημερήσιας διατάξεως ορίζονται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Εάν κάποιο μέλος θέλει να εντάξει θέμα για συζήτηση στο ΔΣ θα πρέπει να το αποστείλει εγγράφως ή με email, έως και μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του ΔΣ. Δύναται να συζητηθούν και έκτακτα θέματα μόνο εάν έχουν ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα τα τακτικά και εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.

8. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων που τίθενται σε κάθε συνεδρίαση λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. Πριν την έναρξη της κάθε συνεδρίασης ελέγχεται αν όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. έχουν υλοποιηθεί και σε ποιον βαθμό. Σε περίπτωση που υπάρχουν θέματα της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. που δεν έχουν ολοκληρωθεί, κατά την έναρξη της συνεδρίασης συζητούνται αυτά κατά προτεραιότητα.

10. Σε κάθε συνεδρίαση κρατούνται πρακτικά ή και μαγνητοφωνούνται από τον Γενικό Γραμματέα, τα οποία στο τέλος της κάθε συνεδρίασης και σε κάθε περίπτωση πριν την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ανακοινώνονται, διορθώνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη του ΔΣ.

11. Η εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ, και η ενημέρωση του Δ.Σ. για την πορεία των ενεργειών εκτελείται από τον Γενικό Γραμματέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα. Επιβλέπει την διαχείριση του ταμία όποτε το κρίνει απαραίτητο και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δίνει εντολή για δαπάνες. Δαπάνες έως το ποσό των 300 ευρώ τον μήνα, μπορεί να τις αποφασίζει ο πρόεδρος σε συνεννόηση με τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα, εάν κρίνει ότι αυτές είναι απαραίτητες, χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΔΣ. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Φορέα. Λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. και Γ.Σ.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Παρέχει την βοήθειά του στον Πρόεδρο για την υλοποίηση του έργου του. Αναλαμβάνει αρμοδιότητες και πρόσθετα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. Ασκεί τον γενικό και πειθαρχικό έλεγχο του Φορέα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αλληλογραφία. Παρακολουθεί το βιβλίο πρωτοκόλλου για την ορθή σύνταξη και τη συνεχή ενημέρωση του. Συντάσσει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες του Φορέας. Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματός του με τον Αντιπρόεδρο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τα καθήκοντα του γραμματέα είναι:

α) η διεύθυνση της γραμματείας
β) η παρακολούθηση και φροντίδα της αλληλογραφίας του Φορέα
γ) η υπογραφή των εξερχόμενων εγγράφων μαζί με τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματός του με τον Αντιπρόεδρο
δ) η τήρηση και η ορθή σύνταξη του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ. με την σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ. για την διατύπωση
ε) ο καθορισμός σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του χρόνου της κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ.
στ) η συλλογή των θεμάτων των συνεδριάσεων και η ενημέρωση όλων των μελών σχετικά με τον χρόνο των συνεδριάσεων και τα θέματα που θα συζητηθούν.
ζ) Η φύλαξη των πρακτικών της Γ.Σ., του Δ.Σ., της εφορευτικής επιτροπής καθώς και των εκθέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
η) η τήρηση της σφραγίδας και η σφράγιση των εγγράφων.
θ) Ο συντονισμός όλων των ενεργειών προβολής του Φορέα δια επαφής με Δημόσιους φορείς, Μ.Μ.Ε. κλπ. κατόπιν ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ. και συνεννόησης σε κάθε περίπτωση με τον Πρόεδρο και την γραμματεία.
ι) Συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Φορέα.

ΤΑΜΙΑΣ

Τα καθήκοντα του Ταμία είναι:

α) η τήρηση του ταμείου και η προστασία της περιουσία του Φορέα
β) η διαχείριση των οικονομικών του Φορέα
γ) η είσπραξη των συνδρομών των μελών, των επιχορηγήσεων από φορείς, των δωρεών, των κρατικών επιδοτήσεων και γενικότερα των εσόδων του Φορέα.
δ) η πληρωμή των τρεχόντων και πάγιων εξόδων του Φορέα βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
ε) ο έλεγχος των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. εξόδων της γραμματείας και γενικότερα του Φορέα
στ) ενέργεια μαζί με τον Πρόεδρο κινήσεων του λογαριασμού που τηρεί ο Φορέας στο Ταμιευτήριο.
ζ) η μέριμνα για την σύνταξη της φορολογικής δήλωσης του Φορέα και η κατάθεσή της (μαζί με τον Πρόεδρο του Φορέα)
η) η φύλαξη και η τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων παλαιότερων ετών για όσα χρόνια προβλέπει ο νόμος με συνυπεύθυνο τον Πρόεδρο.
θ) η κατάθεση κάθε τρίμηνο την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. και κάθε χρόνο την εκκαθαριστική
ι)η φροντίδα για την έγκαιρη είσπραξη της ετήσιας συνδρομής των μελών και η ενημέρωση του Δ.Σ. για τυχόν εκκρεμότητες των μελών.
κ) η ενημέρωση κάθε εξάμηνο των μελών για τα οικονομικά του Φορέα με υποβολή συνοπτικής περιγραφής της κατάστασης των οικονομικών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΛΗ

1. Τακτικά Μέλη του Φορέα μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο του την παραγωγή και εμπορία προϊόντων, υπηρεσιών και έρευνας.

2.Επίτιμο μέλος του Φορέα γίνεται όποιος έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Φορέα, στην πολιτεία και στην Κοινωνία.

3. Όλα τα μέλη του Φορέα πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

4. Κάθε εγγραφή νέου μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μετά από έγγραφη πρόταση τουλάχιστον ενός (1) μέλους και με τις διαδικασίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του Φορέα σχετικά με την εισδοχή τακτικού μέλους.

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί άτυπα το υποψήφιο ή τα υποψήφια μέλη ταυτόχρονα μαζί με τα προτείνοντα αυτό ή αυτά μέλη σε συνάντηση γνωριμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τα υποψήφια μέλη για τους βασικούς σκοπούς και κανόνες της ομάδας σύμφωνα με το καταστατικό, καθώς και λίστα με τα επαγγέλματα που υπάρχουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τα υποψήφια μέλη τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό για την εγγραφή νέων μελών και να ελέγξει την ύπαρξη αυτών.

    2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο, καλεί τα μέλη που έχουν υποβάλλει την πρόταση ή έστω το ένα εξ αυτών να εκθέσουν τους λόγους εισδοχής του προτεινόμενου μέλους στο σωματείο, την κατάστασή του και γενικώς να παραθέσουν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες τους ζητηθούν.

    3. Στην περίπτωση που δεν έχουν δηλωθεί από νέο ή υπάρχον μέλος όλες οι επαγγελματικές του δραστηριότητες και αποκαλυφθεί εν ευθετότερο χρόνο τίθεται αυτομάτως σε διαδικασία ψήφου των μελών στην επόμενη συνάντηση από την αποκάλυψη για τη διαγραφή του από τον φορέα. Για τη διαγραφή απαιτείται ποσοστό 2/3 των παρευρισκόμενων και η ψηφοφορία είναι μυστική.

    4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει στην Γενική Συνέλευση υποψήφιο μέλος που ασκεί ομοειδές επάγγελμα με ένα άλλο ήδη υπάρχων μέλος, εφόσον κρίνει πως αυτό ωφελεί την δράση του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει το ήδη υπάρχων μέλος για την ως άνω πρόθεσή του και προτού καταθέσει την πρότασή του αυτή στην Γενική Συνέλευση να ακούσει τις τυχόν υπάρχουσες αιτιολογημένες αντιρρήσεις του μέλους αυτού. Στη συνέχεια και εφόσον προηγηθεί η προπεριγραφόμενη διαδικασία εισδοχής, γίνεται μυστική ψηφοφορία -ανωτέρω αναφέρουμε ανάταση χείρας για εισδοχή- με την οποία εγκρίνεται χωριστά για το κάθε μέλος η εισδοχή στο Σωματείο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.


5. Τα μέλη οφείλουν να προασπίζουν και να διασφαλίζουν τις αρχές αλλά και τα συμφέροντα του Φορέα, να επιδεικνύουν συναδελφική συμπεριφορά, αλληλεγγύη και δεοντολογία, να συμμετέχουν ενεργά και να συντελούν στην εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα. Οφείλουν, επίσης, να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο καταβάλλοντας τις ετήσιες τακτικές και τυχόν έκτακτες συνδρομές. Τέλος, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. μελών και την νομοθεσία που αφορά τους Φορέας.

6. Κάθε μέλος του Φορέα δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και καθ’ οιονδήποτε χρόνο από την ιδιότητά του αυτή, με απλή έγγραφη δήλωσή του σχετικά μ’ αυτό προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζει τις απόψεις του με ψήφο, να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικώς να απολαύει τα ωφελήματα και δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μελών του Φορέα.

8. Τα επίτιμα μέλη του Φορέα όταν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις στερούνται δικαιώματος ψήφου όπως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

9. Διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.:

α). Μέλος που επί ένα έτος δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον σύλλογο.
β). Tακτικό μέλος που έχει πάψει να έχει την ιδιότητα ή καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το καταστατικό του Φορέα

10. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

11. Μέλη του Φορέα που έχουν για διάστημα πάνω από ένα έτος εγκαταλείψει αποδεδειγμένα την ενεργό δράση και επανέρχονται στον σύλλογο, οφείλουν να καταβάλουν την δαπάνη εγγραφής και την συνδρομή μόνο του τρέχοντος έτους.

12. Μέλη που μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους δεν πληρώσουν την ετήσια συνδρομή τους απαλλάσσονται των προνομίων τους ως μέλη του Φορέα και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του Φορέα.

13. Επειδή η εχεμύθεια μεταξύ των μελών είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία που διέπουν τα μέλη του Φορέα, μέλος που αποδεδειγμένα εξωτερικεύει επιχειρηματικά μυστικά άλλου μέλους με δόλο, ώστε να το βλάψει, τίθεται με το ερώτημα της διαγραφής από ΔΣ στη γενική συνέλευση και γίνεται αποδεκτό με τα 2/3 των παρόντων μελών.

14. Το ΔΣ αλλά ούτε και η Γ. Συνέλευση επιτρέπεται να παρεμβαίνουν ακόμη και αν καλεστούν σε πιθανή αντιπαράθεση μεταξύ των μελών του Φορέα, για επιχειρηματικά θέματά τους.

15. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των μελών με κοινοποίηση προς όλα τα μέλη του Φορέα. Δεν επιτρέπονται προσωπικές επιθέσεις με ύβρεις και χαρακτηρισμούς είτε με επιστολές είτε κατά την διάρκεια των σεμιναρίων. Το μέλος οφείλει να μεταφέρει στο ΔΣ είτε με επιστολή είτε κατά διάρκεια ενός ΔΣ με προσωπική παρέμβαση, θέματα που αφορούν την αντικαταστατική συμπεριφορά άλλου μέλους. Το ΔΣ κρίνει το βαθμό της πειθαρχικής αντίδρασή του προς το καταγγελθέν μέλος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της καταγγελίας. Μέλος που ξεκινά αντιπαράθεση είτε με υβριστικές επιστολές είτε με προσωπικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων με άλλο μέλος, το ΔΣ κρίνει το βαθμό της πειθαρχικής αντίδρασή του προς αυτό, η οποία μπορεί να φτάσει στη Γ. Συνέλευση μέχρι και με το ερώτημα της διαγραφής του.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό του Φορέα.

2.Η Γενική Συνέλευση των μελών του Φορέας μπορεί να είναι τακτική μια φορά του έτος και έκτακτη όταν το ζητά το Δ.Σ. ή τα τακτικά μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

3.Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα με δικαίωμα ψήφου και τα δόκιμα και επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των τακτικών μελών επιτρέπεται μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τα Επίτιμα μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή:
α) παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Φορέας και ελέγχει αν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι σύμφωνες με το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
β) εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) ημέρες, αφότου του ζητηθούν.
γ) ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό και υποβάλλει ολοκληρωμένη έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. του Φορέας, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση.
δ) υποβάλλει κάθε παρατήρησή της στο Δ.Σ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα του Φορέα πέρα από τις τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών, την δαπάνη εγγραφής τους και τις έκτακτες συνδρομές μελών είναι και οι χορηγίες, τα εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του Φορέα, οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς τον Σύλλογο, κρατικές επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις των δραστηριοτήτων του Φορέα (δημόσιες εκδηλώσεις και εν γένει εκπαιδευτικές, μορφωτικές και εκδοτικές δραστηριότητες) εκ μέρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχείριση των οικονομικών του Φορέα ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους . Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους , οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους , καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική συνέλευση μέσα σε (3) τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. Δαπάνες για ποσό μικρότερο των 1500€ θεωρούνται έγκυρες εφόσον έχουν εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. Για να είναι έγκυρη η δαπάνη σε ποσό μεγαλύτερο των 1500€ απαιτείται έγκριση με απόφαση της Γ.Σ. Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται από τον ταμία με εξουσιοδότηση του προέδρου.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Το ετήσιο πρόγραμμα σεμιναρίων οργανώνεται από το Δ.Σ. Ορίζεται ένα μέλος του Δ.Σ. υπεύθυνο για τα σεμινάρια και συγκεκριμένα για: α) την οργάνωση , ενημέρωση και διαφήμιση των σεμιναρίων, β) την οργάνωση φυλλαδίων, σημειώσεων, γραφείων υποδοχής εκπαιδευομένων, γ)την οργάνωση και έλεγχο καταλληλόλητας ομιλητών και εκπαιδευτών.

2. Ο υπεύθυνος οργανώνει την υποστήριξη (γραμματεία) των σεμιναρίων εγκαίρως (απο την αρχή του έτους) ώστε να οργανωθεί η διαφήμιση και ενημέρωση για τα σεμινάρια, ημερίδες, προγράμματα δια βίου μάθησης. Ορίζει ένα μέλος του Φορέα βοηθό, υπεύθυνο για τη γραμματεία, τα έντυπα, περιοδικά, την οργάνωση των γραφείων, την είσπραξη των χρημάτων, επιλογή ομιλητών και εκπαιδευτών. Οριστικοποιεί το ημερολογιακό πρόγραμμα των σεμιναρίων και των κάθε είδους επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις αρμοδιότητες και την πρακτική οργάνωση αυτών.

3. Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν δίπλωμα εκπαιδευτή από Ελληνική αναγνωρισμένη Ομοσπονδία. Οι εκπαιδευτές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς προς τον σύλλογο, ωστόσο αποζημιώνονται για τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής (εφόσον είναι κάτοικοι άλλης πόλης). Η αποζημίωση ορίζεται από τον υπεύθυνο και εγκρίνεται από το Δ.Σ.

4.Τα μέλη είναι καλό να προτρέπονται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στα κάθε είδους σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα κλπ. για λόγους ενημέρωσης. Η συμμετοχή τους γίνεται πάντοτε έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο.

5. Ο υπεύθυνος δύναται, διαρκούντος του προγράμματος, να το τροποποιήσει εφόσον συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι. Μπορεί να κάνει έκτακτα επιπλέον μαθήματα σε μερικούς ή όλους του εκπαιδευόμενους ή να αποπέμψει άτομα που εκπαιδεύονται ή εκπαιδευτές εφόσον εκτιμήσει ότι αυτό αποβαίνει προς όφελος των εκπαιδευομένων, των σεμιναρίων και του Φορέα γενικά.

6. Η μη παρακολούθηση κάποιου μαθήματος των σεμιναρίων αναπληρώνεται με διανομή φυλλαδίου και με κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον εισηγητή.

7. Ο υπεύθυνος έχει την κατάσταση των εκπαιδευομένων και σημειώνει σε κάθε μάθημα τις παρουσίες, απουσίες και επιδόσεις.

8. Τα έξοδα των σεμιναρίων καλύπτονται από τον Φορέα μέσω της ετήσιας συνδρομής. Έκτακτα σεμινάρια που κρίνονται ιδιαίτερος απαραίτητα και το κόστος τους δεν προβλεπόταν από τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα μπορεί να ζητηθεί έκτακτη εισφορά των μελών για την κάλυψη των εξόδων αυτών (των σεμιναρίων).

9. Με το πέρας των σεμιναρίων χορηγείται σε όσους τα παρακολούθησαν επαρκώς και επιτυχώς, κατά την κρίση των εκπαιδευτών, βεβαίωση παρακολούθησης.

10. Κατά την περίοδο των σεμιναρίων διανέμεται απο τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό υλικό για να εξασφαλισθεί η σωστή διενέργεια των σεμιναρίων.
11. Τα έξοδα του εκπαιδευτικού υλικού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Σύλλογο.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οργανώνονται με ευθύνη του αντιπροέδρου που ορίζει ενδιαφερόμενο και έμπειρο τακτικό μέλος ως υπεύθυνο αρχείου και βιβλιοθήκης, Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους αρχείου που θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα όπως εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό, slides και τυχόν βιβλιογραφία που θα προκύπτουν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες, επιμορφωτικά, σεμινάρια, ομιλίες , διαλέξεις κλπ. Το αρχείο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και συγκεκριμένα μετά από κάθε ως άνω αναφερόμενες δραστηριότητες και με ευθύνη του υπεύθυνου του αρχείου και της βιβλιοθήκης.

Ο Αντιπρόεδρος μαζί με τον υπεύθυνο Αρχείου και Βιβλιοθήκης καθορίζει τις ώρες που θα είναι το αρχείο προσβάσιμο στα μέλη. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης και λήψης φωτοαντιγράφων εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργεί για τα μέλη σαν δανειστική. Τα έντυπα και βιβλία δανείζονται μέχρι δύο βδομάδες εφόσον έχει επιστραφεί το προηγούμενο δανεισμένο. Τηρείται βιβλίο δανεισμού.

Η βιβλιοθήκη θα εμπλουτίζεται από τα μέλη με οποιοδήποτε έντυπο, άρθρο, σύγγραμα κλπ. πέσει στην αντίληψή τους που αφορά τους σκοπούς του Φορέα.
Το υλικό που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος αρχείου και βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολές και δημοσιεύσεις του Φορέα. Το υλικό δανείζεται για χρήση μόνο σε τακτικά μέλη , μετά από έγκριση του Δ.Σ.

Κάθε υλικό που κατατίθεται στον σύλλογο πρέπει να φέρει τα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά του ατόμου που το παραχώρησε.

Ο Φορέας οφείλει να σέβεται και να προασπίζει τα πνευματικά δικαιώματα των μελών του.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο Φορέας δύναται να διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, με διεύθυνση και θέματα ελεγχόμενα από το Δ.Σ. η οποία και θα είναι προσβάσιμη από πλατύ κοινό. Ορίζεται διαχειριστής από το Δ.Σ, για την ιστοσελίδα με σκοπό την ανάρτηση των θεμάτων την ενημέρωση για τα πεπραγμένα του ΔΣ και γενικότερα του Φορέα και γενικά να το κρατά ενήμερο για τη έγκαιρη πληροφόρηση των μελών. Πρόσβαση σε ειδικότερα θέματα που αφορούν τον Φορέα ή τα σεμινάρια κλπ εισέρχονται μόνο τα μέλη με προσωπικό κωδικό που εκδίδει το ΔΣ μετά από αίτηση του μέλους. Ειδικό κωδικό διαχείρισης της ιστοσελίδας έχει ο Πρόεδρος, Ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας καθώς και ο διαχειριστής της.

Ο Φορέας διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο με το οποίο δέχεται εισερχόμενα μηνύματα (έγγραφα, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κλπ.) και στέλνει ανακοινώσεις, προσκλήσεις κλπ. Πρόσβαση με κωδικό στην ιστοσελίδα ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ο Πρόεδρος, Ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας καθώς και ο διαχειριστής. Δικαίωμα αποστολής έχει η γραμματεία με εντολή μόνο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο η τον Γεν. Γραμματέα. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα πρωτοκολλώνται ηλεκτρονικά. Με τη δημιουργία της ιστοσελίδας δημιουργούνται και emails για τα μέλη του ΔΣ με τη μορφή « ονομα@dikepe.gr » για ανταλλαγή μηνυμάτων που αφορούν αποκλειστικά τον Φορέα. Μετά τη λήξη της θητείας τα emails αυτά καταργούνται αφού πρώτα το κάθε μέλος έχει πάρει αντίγραφα των μηνυμάτων του (backup). Τα emails της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Φορέα δεν διαγράφονται αλλά δημιουργούνται αντίγραφα (backup) και φυλάσσονται στον Server που βρίσκεται στην έδρα του φορέα.

Σας ευχαριστούμε για την αίτηση σας!

θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας και θα λάβεται email την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σχετικά με τα στοιχεία του λογιαριασμού σας.

Σας ευχαριστούμε για τη δήλωση συμμετοχής σας

Η παραπάνω δήλωση είναι ενημερωτική προς τη διοίκηση.

Το δωμάτιο του ξενοδοχείου θα πρέπει να το κλείσετε εσείς.