Καταστατικό

Σύσταση έδρα

 1. Συνιστάται Φορέας με την επωνυμία «Δίκτυο Επιχειρηματιών Ελλάδος (ΔΙΚΕΠΕ)».

 2. Έδρα του Φορέα ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και με Γενική Συνέλευση των μελών θα ορίζεται κάθε φορά η ακριβής διεύθυνση και οι τυχόν αλλαγές αυτής.

 3. Ο Φορέας μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας ή και σε άλλες χώρες .

Σκοπός

Σκοποί του Φορέα είναι:

 1. Η Δια Βίου Μάθηση των Μελών.

 2. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Φορέα αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών, των κρατικών Αρχών και φορέων.

 3. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών οικονομικών και επαγγελματικών αξιών των μελών του.

 4. Η καλλιέργεια ,ανάπτυξη και διάδοση του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

 5. Η συμβολή στη γενικότερη οικονομική , κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

 6. Η προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης μέσα στα πλαίσια της οικονομίας και κοινωνίας.

 7. Η μελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής, της σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων, γενικά του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

 8. Η οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ιδιοκτητών, των στελεχών επιχειρήσεων που είτε απασχολούνται ή υπηρετούν ήδη σε επιχειρήσεις του. ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο μέλλον σ’ αυτές. Η εκπαίδευση θα παρέχεται κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες, ή όποιο άλλο σύγχρονο μέσο ή μέθοδο εκπαίδευσης.

 9. Η εκπόνηση κλαδικών μελετών και ερευνών αγοράς.

 10. Η πρόσβαση σε μια πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη.

 11. Η συνεργασία με τα γραφεία Ελλήνων ΟΕΥ.

 12. Η συμμετοχή του Φορέα Δίκτυο Επιχειρηματιών Ελλάδος (ΔΙΚΕΠΕ) στο δίκτυο Εθνικών Συμβούλων για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων τύπου Partenariat.

 13. H στήριξη της προσπάθειας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Μέσα πραγματοποίησης σκοπών:

Ο Φορέας επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως μέσα από :

 1. Την οργάνωση γραφείων και λεσχών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

 2. Την οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων επιμορφωτικού περιεχομένου.

 3. Την οργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών κέντρων.

 4. Την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

 5. Την έκδοση Ενημερωτικών εντύπων και περιοδικών. Τη δημιουργία ενημερωτικού blog ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μέσο επικοινωνίας μπορεί να προαχθεί η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μελών.

 6. Την ίδρυση, οργάνωση και διατήρηση γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στελεχωμένων με το κατάλληλο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

 7. Τη διοργάνωση ή συμμετοχή στη διοργάνωση ή αντιπροσώπευση κλαδικών εκθέσεων ,συνεδρίων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων , τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα μέλη του κλπ.

 8. Τη συνεργασία με τα όργανα της ελληνικής πολιτείας με την ελληνική κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών για την προαγωγή ,ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας , εξωστρέφειας και καινοτομίας.

 9. Τη συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 10. Τη συνεργασία με διάφορες παραγωγικές τάξεις και επαγγελματικές οργανώσεις και φορείς για την πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών.

 11. Τη συμμετοχή του Φορέα σε διεθνείς οργανώσεις , όργανα , επιτροπές και συνέδρια.

 12. Τη συμμετοχή του Φορέα ως δικαιούχος φορέας σε προσκλήσεις που δημοσιεύονται από τις αρχές διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων της Ελληνικής Επικράτειας (είτε ως φορέας λειτουργίας είτε ως συμπράττων).

 13. Την αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου ίδρυση εταιριών ή συμμετοχή σε εταιρίες.

 14. Την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στη γενικότερη παραγωγή της επιχειρηματικότητας ,στην οργάνωση της πληροφόρησης των επιχειρήσεων , την εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων του Φορέα.

 15. Το σχεδιασμό , διοργάνωση , ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και έρευνες, μελέτες και εκδόσεις, συναφείς προς τους σκοπούς της.

 16. Τη χρήση γενικά κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των σκοπών της.

Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Φορέα έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς απαγορεύονται.

Μέλη:

 1. Tα μέλη του Φορέα είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (οποιουδήποτε νομικού τύπου και μορφής εταιρίας ) και διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

 2. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο τους την παραγωγή και εμπορία προϊόντων , υπηρεσιών και έρευνας .

 3. Τα Επίτιμα μέλη είναι αυτά που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Φορέα ,στην Πολιτεία στην Κοινωνία . Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ή το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

 4. Τα Επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Φορέα. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

 5. Τα μέλη του Φορέα πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

 6. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μετά από έγγραφη πρόταση ενός (1) τουλάχιστον μέλους.

Για την εισδοχή

Για την εισδοχή τακτικού μέλους , απαιτούνται οι παρακάτω διαδικασίες:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στα μέλη του σωματείου με θέμα την εισδοχή του νέου μέλους, δίνοντας προθεσμία επτά (7) ημερών για την έκθεση τυχόν αιτιολογημένων αντιρρήσεων. Η άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας θεωρείται σιωπηρή αποδοχή. Εάν η εισδοχή του νέου μέλους γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συμπίπτει πάντα με την επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση των μελών και πραγματοποιείται μία ώρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου με μοναδικό θέμα την εισδοχή των νέων μελών. Στην συνέλευση μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους υπέρ ή κατά της εισδοχής όσοι επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση γίνεται ψηφοφορία δια ανατάσεως του χεριού και εγκρίνεται η εισδοχή του νέου μέλους για κάθε μέλος χωριστά με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

 2. Τα υποψήφια μέλη δεν δύναται να παρευρίσκονται στην έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση. Εάν η εισδοχή του νέου μέλους εγκριθεί τότε το νέο μέλος γίνεται δεκτό και μπορεί να παρακολουθεί άμεσα τα σεμινάρια. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η εισδοχή νέου μέλους τότε αυτό ενημερώνεται γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη του Φορέα δικαιούνται:

 1. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Φορέα

 2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο

 3. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Φορέα

 4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Φορέα

 5. Τα επίτιμα μέλη του Φορέα όταν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις στερούνται δικαιώματος ψήφου ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

 6. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Φορέα

 7. Να αποχωρούν από τον Φορέα ελεύθερα

 8. Μέλη του Φορέα που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν με έγκριση από το 3/5 της Γενικής Συνέλευσης

Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του Φορέα οφείλουν:

 1. Να συντελούν στην εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα.

 2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Φορέα.

 3. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Φορέα.

 4. Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στον Φορέα.

 5. Τα μέλη που διαγράφονται και ξαναεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

 6. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στον Φορέα.

 7. Τα Επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

 8. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά αλληλεγγύη και δεοντολογία.

 9. Να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του φορέα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος καταστατικού και δεν μπορεί να μεταβληθεί-τροποποιηθεί παρά μόνο με απόφαση της Γ.Σ. και με τις πλειοψηφίες που ορίζονται για την τροποποίηση του καταστατικό όχι περισσότερο από μία φόρα τον χρόνο.

 10. Να έχουν απόλυτη εχεμύθεια.

 11. Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τους Φορείς και τις διατάξεις του Καταστατικού , τις αρχές του Φορέα και τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης των μελών.

 12. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τους Φορείς και του Καταστατικού επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Ο πειθαρχικός Έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση , κατά την κρίση του, από τη Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται στην

 1. Επίπληξη.

 2. Προσωρινή αποβολή από τον Φορέα για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους

 3. Οριστική διαγραφή από τον Φορέα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

Κατά τον πειθαρχικό έλεγχο που ασκείται από το Διοικητικό συμβούλιο , εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ.τα οποία:

 • Συνδέονται με συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού.

 • Έχουν υπόνοια έχθρας ή ιδιαίτερης φιλίας.

 • Έχουν ζητηθεί και συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο φορέας διατηρεί εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη και κάθε παράβαση αυτού αποτελεί λόγο πειθαρχικού ελέγχου.

Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης.

Εναντίον της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων , χωρεί εντός 2 μηνών προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου λαμβάνοντας με μυστική ψηφοφορία.

Διαγραφή μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τους Φορείς μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους από τον Φορέα.

Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Α) Αν επί ένα έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Φορέα.

Β) Αν τα τακτικά μέλη του Φορέα αυτού έχουν πάψει να έχουν την ιδιότητα με την διαδικασία της διαγραφής όπως αυτή περιγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ή καταδικασθούν τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το καταστατικό αυτό.

Γ) Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Παραίτηση των Μελών

 • Κάθε μέλος του Φορέα δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και καθ’ οιονδήποτε χρόνο από την ιδιότητά του αυτή, με απλή έγγραφη δήλωσή του σχετικά μ’ αυτό προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα κατά την οποία αναγνώστηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πόροι του Φορέα

Πόροι του Φορέα θεωρούνται:
I. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών που θα καταβάλλονται έως 30/04 και η δαπάνη εγγραφής τους.
II. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
III. Χορηγίες.
IV. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Φορέα.
V. Οι δωρεές , κληρονομιές και κληροδοσίες προς τον Φορέα.
VI. Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
Σημ . Το ύψος των ποσών με στοιχεία Ι και ΙΙ καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέσα στον ίδιο χρόνο , την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική συνέλευση.

Επίσης, πόροι του Φορέα είναι τα έσοδα: α) από δημόσιες εκδηλώσεις, β) από τις εν γένει εκπαιδευτικές, μορφωτικές και εκδοτικές δραστηριότητες του Φορέα, καθώς και τις επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών εκ μέρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οικονομική Διαχείριση

• Το οικονομικό έτος ορίζεται από 01/01 έως 31/12 του ίδιου έτους.

• Η διαχείριση των οικονομικών του Φορέα ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση , ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
• Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους , οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
• Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους , καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική συνέλευση μέσα σε (3) τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
• Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Φορέα που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται από τον ταμία με εξουσιοδότηση του προέδρου.
• Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον για αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από (1500) χίλια πεντακόσια ευρώ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
• Σε έκτακτες περιπτώσεις ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα , μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνες μέχρις (2500) δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

• Απαγορεύεται εκμετάλλευση της περιουσίας του Φορέα που συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται επίσης από τον Φορέα η λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας.
• Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Φορέα για σκοπούς διαφορετικούς απ’ αυτούς που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.

Γενική Συνέλευση
Ι.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Φορέα . Δι’αυτής εκδηλώνεται η θέληση των μελών.
ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Φορέα.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Φορέα τα οποία είναι και οικονομικά τακτοποιημένα με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα(10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.
V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή με την αποστολή αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά [7] ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα.
Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο
VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
VIΙI. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών , εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Φορέα δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
IX. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου , εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή και των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
Χ. Η συνεδρίαση της Γ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί είτε δια ζώσης είτε με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο.

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
I.Τα μέλη του Φορέα προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο.
II. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα (1/2 + 1)  τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία , συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα την ίδια μέρα, ώρα και τόπο μια εβδομάδα αργότερα χωρίς νέα πρόσκληση η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το ένα τέταρτο(1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον στον ίδιο τόπο και ώρα και βρίσκεται σε απαρτία με όσα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικα μέλη είναι παρόντα.
III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών , εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας , υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες , σε εκλογή οργάνων του Φορέα, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
V. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Φορέα.
VI. Ο νομικός σύμβουλος του Φορέα μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών .
VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
VIII. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
I. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για συζήτηση.
II. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
III. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού , ισολογισμού , απολογισμού.
β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλυτέρου από τέσσερις χιλιάδες ευρώ(4000€).
δ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , εργάζονται άμισθοι για τους σκοπούς του Φορέα.
ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000€).
στ. Η αποδοχή κληρονομιών , κληροδοσιών , υπό τρόπο και δωρεών.
ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Φορέα.
ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Φορέα.
ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως .
ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Φορέα.
ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιη. Η αναστολή των εργασιών του Φορέα.
ιθ. Η διάλυση του Φορέα.
V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

 I. Ο Φορέας διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και ένα (1) μέλος .Είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Φορέα, μεταξύ των τακτικών μελών με ένα (1) αναπληρωτή έκαστος.
II. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τους αναπληρωτές που έχουν εκλεγεί
III. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να εκλεγούν όσες φορές τους εκλέξουν τα μέλη
IV. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
V. Ο αντιπροεδρος εκτελεί χρέη Προέδρου όταν ο Πρόεδρος έχει κάποιο κώλυμα και θα δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου.
VI. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Φορέα, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα- την ημέρα της συνάντησης και 2 ώρες νωρίτερα και εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης και οι αποφάσεις που παίρνονται να θεωρούνται έγκυρες. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα και τα πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
VIII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά , αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
IX. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
X. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
XI. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
XII. Οι φυσικές παρουσίες στα Διοικητικά Συμβούλια θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον πέντε (5) κατά έτος. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρείς (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις , θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στο Πρόεδρο.
XIII. Σε περίπτωση που παραιτηθούν δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς , την διοίκηση του Φορέα αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
XIV. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί.
XV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Φορέα, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα , με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
XVI. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία διεξαγωγής των επιμορφωτικών σεμιναρίων (επιλογή εισηγητή –θεματολογίας –τόπου διεξαγωγής και ενημέρωσης των μελών του Φορέα).
XVII. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί είτε δια ζώσης είτε με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Διοικεί τον Φορέα.
β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Φορέα και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
η. Διορίζει από τα μέλη του Φορέα Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Φορέα.
θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Φορέα.
ι. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Φορέα.
ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Φορέας.
ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Φορέα καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Φορέα ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Φορέα και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Φορέα και δε συνδέονται με τα γραφεία του.
ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιζ. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού, ηλεκτρονικά και έντυπα.
ιη. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ιθ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Φορέα στην Γενική Συνέλευση.
κ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με τον Φορέα.

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι. Ο Πρόεδρος:
α. Συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
γ. Εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Φορέα
ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Φορέα

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας:
α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Φορέα
β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Φορέα υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Τηρεί την σφραγίδα του Φορέα και σφραγίζει τα έγγραφα.
ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Φορέα και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Φορέα

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας:
α. Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Φορέα και μεριμνά για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής των μελών
β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που ο Φορέας τηρεί στο Ταμιευτήριο.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Φορέα.
ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Φορέα.
στ. Υποβάλλει κάθε εξάμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Φορέα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εκλογή Αιρετών Μελών του Φορέα

Εκλέγεται ο Πρόεδρος της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης ο οποίος θα προεδρεύει τη διαδικασία των εκλογών.

Ια. Το Πρώτο μέρος των αρχαιρεσιών αφιερώνεται στον απολογισμό όπου με πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης απαλλάσσει το Διοικητικό συμβούλιο.
Ιβ. Αναγιγνώσκεται η έκθεση της Ελεγκτικής επιτροπής και αποτελέσματα εγγράφως διανέμονται στα μέλη.
Ιγ. Γίνεται Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός της επόμενης Χρονιάς.
Ιδ. Ακολουθούν οι Αρχαιρεσίες.
Ιε. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Φορέα.
ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη και κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο , τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις αρχαιρεσίες στο έντυπο του Φορέα.
ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Φορέα εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, μέχρι πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά που έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι οι αναπληρωτές τους, Επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
VII Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα όπου εκλέγεται ο πρόεδρος και κατανέμουν με ψηφοφορία μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Φορέα.

Της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ ηγείται ο πλειοψήφησας στις αρχαιρεσίες.

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία μέλη.
ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Φορέα και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.
ΙΙΙ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Φορέα είναι πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Φορέα τα πορίσματα.
IV. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός (20) ημερών.

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στον Φορέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Φορέα συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
ΙΙ. Προβλέπεται μόνο αποζημίωση (έξοδα μεταφοράς και διανυκτέρευση αν χρειαστεί ) στην περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κληθεί να μεταβεί σε οργανισμούς , υπουργεία και συναφή με σκοπό υπέρ του Φορέα . Κατά περίπτωση θα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποφασίζει το ύψος της αποζημίωσης ανάλογα με τις ανάγκες.

Τροποποίηση Καταστατικού

I. Ο Φορέας έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
II. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Εσωτερικοί Κανονισμοί
I. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Φορέα μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
II. Οι κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεως τους στο Πρωτοδικείο.

Διάλυση του Φορέα
I. Η διάλυση του Φορέα αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
II. Την διάλυση του Φορέα προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σημαντικής οικονομικής αδυναμίας .
III. Με απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Φορέας για παράβαση του νόμου που διέπει τους Φορείς ή του Καταστατικού.

Τύχη Περιουσίας του Φορέα
Η περιουσία του Φορέα σε περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Φορέα περιέρχεται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα

Βιβλία του Φορέα
Τα βιβλία που τηρεί ο Φορέας είναι:
• Υποχρεωτικά
Α. Μητρώο μελών του Φορέα. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν τον Φορέα
Β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Δ. Βιβλίο Εισπράξεων-Πληρωμών.
Ε. Βιβλίο ιστορίας του Φορέα.

• Προαιρετικά:
Α. Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγραφών.
Β. Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.
Γ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
ο Φορέας μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Γενικές Διατάξεις
I. Ο Φορέας δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Φορέων ή ομοειδής, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή και ένα μέλος σε δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις . Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και την σχέση των οργάνων με τον Φορέα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
II. Ο φορέας δύναται να συμμετέχει σε ομοσπονδίες μέσω αντιπροσώπου-ων ο/οι οποίος/οι εκλέγονται με ψηφοφορία. Υποψήφιοι είναι όλα τα μέλη που επιθυμούν, συμπεριλαμανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
III. Πράξεις των οργάνων του Φορέα είναι ισχυρές και δεσμεύουν τον Φορέα εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Προσωρινή Διάταξη
Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Φορέα μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:
Α. δικαίωμα εγγραφής στον Φορέα των τακτικών μελών ποσό ..100.. Ευρώ.
Β. Ετήσια συνδρομή στον Φορέα των τακτικών μελών ποσό..450..Ευρώ.

Σφραγίδα Έμβλημα

Ο Φορέας έχει στρόγγυλη σφραγίδα στην οποία αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία και στο κέντρο αυτής υπάρχει το έμβλημα με τα αρχικά ΔΙΚΕΠΕ

Τελική Διάταξη

Το παρόν καταστατικό του Φορέα που συντάχθηκε αρχικά την 24-02-2020 και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο, µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ..-..-2021 περιέχει 30 άρθρα µετά από τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε την ..-..-2021 από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Σας ευχαριστούμε για την αίτηση σας!

θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας και θα λάβεται email την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σχετικά με τα στοιχεία του λογιαριασμού σας.

Σας ευχαριστούμε για τη δήλωση συμμετοχής σας

Η παραπάνω δήλωση είναι ενημερωτική προς τη διοίκηση.

Το δωμάτιο του ξενοδοχείου θα πρέπει να το κλείσετε εσείς.